تاثیر گجت ها در رفتار های اجتماعی و تغییرات سلامتی

  لزوما تاثیرات توسعه تکنولوژی بر سبک زندگی مردم [...]